[فعل]

to dress down

/drɛs daʊn/
فعل ناگذر
[گذشته: dressed down] [گذشته: dressed down] [گذشته کامل: dressed down]

1 لباس غیررسمی پوشیدن

  • 1.In many offices, people dress down on Fridays.
    1 . در بیشتر اداره‌ها، مردم جمعه‌ها لباس غیررسمی می‌پوشند.

2 سرزنش کردن انتقاد کردن، از دست کسی عصبانی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان