دیکشنری انگلیسی به فارسی

everything

/ˈev.riːˌθɪŋ/
/ˈɛvrɪθɪŋ/

[ضمیر]