[جمله]

everything grows dark

/ˈɛvriˌθɪŋ groʊz dɑrk/

1 همه‌چیز [همه‌جا] تاریک می‌شود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان