[فعل]

to exuviate

/ɛɡzjˈuːvɪˌeɪt/
فعل گذرا
[گذشته: exuviated] [گذشته: exuviated] [گذشته کامل: exuviated]

1 پوست انداختن (جانورشناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پوست انداختن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان