[عبارت]

miss you

/mɪs ju/

1 دلم برایت تنگ شده‌است!

  • 1."I miss you!" "Miss you, too."
    1. «دلم برایت تنگ شده‌است!» «دل من هم برایت تنگ شده‌است.»
  • 2.I miss you! Come home soon!
    2. دلم برایت تنگ شده‌است! زود بیا خانه!
  • 3.I'll miss you! Don't go please.
    3. دلم برایت تنگ می‌شود! لطفا نرو.
کاربرد عبارت miss you
عبارت miss you خود به‌تنهایی یک جمله نیز محسوب می‌شود و اشاره دارد به حالتی از دلتنگی یا دلتنگ‌شدن برای فردی که از شما دور است یا قرار است از شما دور شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان