[اسم]

playing field

/ˈpleɪɪŋ fiːld/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زمین بازی

  • 1.the school playing fields
    1. زمین های بازی مدرسه
  • 2.The school's playing fields offer facilities for tennis, football, hockey and athletics.
    2. تسهیلات زمین های بازی مدرسه عبارتند از زمین تنیس، فوتبال و هاکی و کشتی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان