[قید]

resignedly

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تسلیمانه با تسلیمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان