[فعل]

to spawn

/spɔːn/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: spawned] [گذشته: spawned] [گذشته کامل: spawned]

1 تخم‌ریزی کردن

  • 1.The fish spawn among plants.
    1 . ماهی در میان گیاهان تخم‌ریزی کرد.

2 پس انداختن زاییدن

  • 1.Why had she married a man who could spawn a boy like that?
    1 . او چرا با مردی ازدواج کرده بود که توانسته بود همچون پسری پس بیندازد؟

3 (به‌میزان زیاد) تولید کردن ایجاد کردن

  • 1.New technology has spawned new business opportunities.
    1 . فناوری جدید فرصت‌های کاری جدیدی ایجاد کرده‌است.
[اسم]

spawn

/spɔːn/
غیرقابل شمارش

4 تخم (ماهی، قورباغه، نرم‌تنان و سخت‌پوستان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان