[اسم]

spawning

/spˈɔːnɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 تخم‌ریزی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخم‌ریزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان