[صفت]

transnational

/ˌtrænzˈnæʃnəl/
غیرقابل مقایسه

1 فراملی فراملیتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فراملیتی
specialized
  • 1.transnational corporations
    1. سازمان‌های فراملی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان