[صفت]

untested

/ʌntˈɛstᵻd/
قابل مقایسه

1 ناآزموده آزموده نشده

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناآزموده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان