[صفت]

untiring

/ʌntˈaɪɚɹɪŋ/
قابل مقایسه

1 خستگی‌ناپذیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: خستگی‌ناپذیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان