[اسم]

vagabond

/vˈæɡɐbˌɑːnd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانه‌به‌دوش ولگرد، سرگردان

[صفت]

vagabond

/vˈæɡɐbˌɑːnd/
قابل مقایسه

2 خانه‌به‌دوش سرگردان، ولگرد

معادل ها در دیکشنری فارسی: خانه‌به‌دوش دوره‌گرد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان