[اسم]

آیین

( آ-ی-ی-ن )
1 manner way , regulation , procedure
راه و روش، طریق، روال یا نحوه انجام کاری

manner /ˈmæn.ər/ /ˈmænə/


way /weɪ/ /weɪ/


regulation /ˌreɡjuˈleɪʃn/ /ˌrɛgjʊˈleɪʃən/


procedure /prəˈsiː.dʒər/ /prəˈsiːdʒə/

2 ritual custom , ceremony
رسم و عادت، سنت؛ مناسک یا مراسمی که به شیوه‌ای خاص و از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود.

ritual /ˈrɪʧuəl/ /ˈrɪtʃuəl/


custom /ˈkʌs.təm/ /ˈkʌstəm/


ceremony /ˈser.əˌmoʊ.ni/ /ˈserəməni/

3 religion faith , belief
دین یا مذهب

religion /rəˈlɪdʒ.ən/ /rɪˈlɪdʒən/


faith /feɪθ/ /feɪθ/


belief /bɪˈliːf/ /bɪˈliːf/

4 manners etiquette
ادب، نزاکت یا تشریفات

manners /ˈmænərz/ /ˈmænəz/


etiquette /ˈɛtəkət/ /ˈɛtɪkɛt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان