[اسم]

claustrophobia

/ˌklɔstrəˈfoʊbiə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تنگناهراسی ترس از فضای تنگ و بسته

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترس از فضاهای بسته
  • 1.claustrophobia runs in his family.
    1. تنگناهراسی در خانواده او موروثی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان