[اسم]

clavichord

/ˈklævɪkɔːrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کلاویکورد سازی شبیه کیبورد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان