[صفت]

jovial

/ˈʤoʊviəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more jovial] [حالت عالی: most jovial]

1 خوشحال و خوش‌رو مسرور

معادل ها در دیکشنری فارسی: بشاش سرخوش ملنگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان