[قید]

less

/les/
غیرقابل مقایسه

1 کمتر -تر

مترادف و متضاد little not much rarely more
to do something less
کاری را کمتر انجام دادن
 • 1. Exercise more and eat less.
  1. بیشتر ورزش کن و کمتر بخور.
 • 2. Maybe he would worry less if he understood the situation.
  2. شاید اگر او اوضاع را درک می‌کرد کمتر نگران می‌شد.
less often than
کمتر از گذشته
 • We go to the movies less often than we used to.
  ما کمتر از گذشته‌ها به سینما می‌رویم.
to be less than something
اصلا ... نبودن/نکردن
 • The receptionist was less than helpful.
  مسئول پذیرش اصلا کمکی نکرد.
less ... than
کمتر
 • Tickets were less expensive than I had expected.
  بلیت‌ها ارزان‌تر از آنچه انتظارش را داشتم بودند.
[تخصیص گر]

less

/les/

2 کمتر کمتری

مترادف و متضاد not so much shorter slighter smaller more
 • 1.I drink less coffee than I used to.
  1. من به نسبت گذشته قهوه کمتری می‌خورم.
 • 2.We’ve got to spend less money.
  2. ما باید پول کمتری خرج کنیم.
less of ... than
کمتر از ...
 • It is less of a problem than I'd expected.
  این کمتر از آنچه انتظار داشتم مشکل محسوب می‌شود.
less than no time
خیلی زود
 • We'll be there in less than no time.
  ما خیلی زود آنجا خواهیم بود.
nothing less than
چیزی کمتر از
 • The victory was nothing less than a miracle.
  آن پیروزی چیزی کمتر از یک معجزه نبود.
[ضمیر]

less

/les/

3 کمتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: کمتر
مترادف و متضاد a smaller amount not so much as more
less than somebody
کمتر از کسی
 • 1. I earn less than my brother.
  1. من از برادرم کمتر درآمد دارم.
 • 2. She knows less than I do about it.
  2. او درباره آن کمتر از من می‌داند.
much/a lot less
خیلی/بسیار کمتر
 • It costs much less to go by bus.
  با اتوبوس رفتن خیلی کمتر هزینه دارد.
[حرف اضافه]

less

/les/

4 منهای بدون احتساب

 • 1.Send a check for the catalog price, less 10% discount.
  1. یک چک برای کاتالوگ قیمت‌ها بفرستید، منهای 10% تخفیف.
a monthly salary of $2 000 less tax and insurance
حقوق ماهانه 2000 دلاری منهای مالیات و بیمه
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان