[اسم]

performance art

/pərˈfɔrməns ɑrt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هنر اجرا هنر نمایشگون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان