[اسم]

بار

( ب-ا-ر )
1 load cargo , freight , baggage , consignment
محموله، چمدان یا هرچیز دیگری که توسط انسان، حیوان یا وسیله نقلیه حمل می‌شود.

load /loʊd/ /ləʊd/


cargo /ˈkɑrˌgoʊ/ /ˈkɑːgəʊ/


freight /freɪt/ /freɪt/


baggage /ˈbægəʤ/ /ˈbæɡɪdʒ/


2 time
دفعه، مرتبه

time /tɑɪm/ /taɪm/

3 bar pub
میخانه، رستوران و مشروب‌فروشی

bar /bɑːr/ /bɑː/


pub /pʌb/ /pʌb/

4 burden responsibility
وظیفه، مسئولیت

burden /ˈbɜrdən/ /ˈbɜːdn/


responsibility /rɪˌspɑn.səˈbɪl.ət̬.i/ /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/

5 harvest fruit , crop
محصول، ثمره، میوه

harvest /ˈhɑrvəst/ /ˈhɑːvɪst/


fruit /fruːt/ /fruːt/


crop /krɑːp/ /krɒp/

6 weight
سنگینی، وزن

weight /weɪt/ /weɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان